Προβολή Προυπολογισμού εσόδων Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ.


Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριμένα Διαμορφωθέντα Βεβαωθέντα Εισπραχθέντα
0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθρο 192 ΚΔΚ) 252,00 252,00 252,00 168,00
0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 300,00 300,00 86,43 86,43
0718.01 Ετήσια επιχορήγηση από το Δήμο Σιντικής 160.804,11 160.804,11 120.603,06 120.603,06
2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 40,00 40,00 13,55 13,55
4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 50,00 50,00 13,92 13,92
4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 4.500,00 4.500,00 3.229,05 3.229,05
4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ 6.000,00 6.000,00 3.037,99 3.037,99
4124.01 Εκτακτη Ειδική Εισφορά 760,00 760,00 565,58 565,58
4124.02 Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτ μισθωμάτων 10,00 10,00 6,08 6,08
4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 26.000,00 26.000,00 17.711,50 17.711,50
Σύνολα σελίδας 198.716,11 198.716,11 145.519,16 145.435,16
Γενικά Σύνολα 264.628,11 253.775,23 199.074,77 198.990,77