Προβολή Προυπολογισμού εσόδων Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ.


Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριμένα Διαμορφωθέντα Βεβαωθέντα Εισπραχθέντα
0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθρο 192 ΚΔΚ) 168,00 168,00 253,36 147,51
0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 219,00 219,00 28,54 28,54
0718 Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων απο Δήμους 160.804,11 160.804,11 80.402,04 80.402,04
2119.01 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 40,00 40,00 10,86 10,86
4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 50,00 50,00 14,46 14,46
4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 4.500,00 4.500,00 2.410,11 2.410,11
4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ 6.000,00 6.000,00 1.829,23 1.829,23
4124.01 Εκτακτη Ειδική Εισφορά 760,00 760,00 440,93 440,93
4124.02 Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτ μισθωμάτων 10,00 10,00 5,32 5,32
4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 26.000,00 26.000,00 13.612,96 13.612,96
Σύνολα σελίδας 198.551,11 198.551,11 99.007,81 98.901,96
Γενικά Σύνολα 255.642,33 264.855,01 163.699,31 163.593,46