Προβολή Προυπολογισμού εσόδων Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ.


Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριμένα Διαμορφωθέντα Βεβαωθέντα Εισπραχθέντα
0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθρο 192 ΚΔΚ) 254,04 254,04 266,20 173,66
0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 32,00 32,00 3,96 3,96
0718 Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων απο Δήμους 160.804,11 160.804,11 80.402,22 80.402,22
1322.01 Χρηματοδότηση του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την "Βελτίωση υποδομών κλειστών γυμναστηρίων Σιδηροκάστρου και Κάτω Ποροϊων" 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1,00 1,00 0,33 0,33
4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 50,00 50,00 0,00 0,00
4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 4.500,00 4.500,00 2.362,24 2.362,24
4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ 6.000,00 6.000,00 2.804,43 2.804,43
4124.01 Εκτακτη Ειδική Εισφορά 1.400,00 1.400,00 813,75 813,75
4124.02 Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτ μισθωμάτων 10,00 10,00 6,27 6,27
Σύνολα σελίδας 773.051,15 773.051,15 86.659,40 86.566,86
Γενικά Σύνολα 917.595,52 917.595,52 213.666,00 213.573,46