Προβολή Προυπολογισμού εσόδων Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ.


Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριμένα Διαμορφωθέντα Βεβαωθέντα Εισπραχθέντα
0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 300,00 300,00 0,00 0,00
0718.01 Ετήσια επιχορήγηση από το Δήμο Σιντικής 160.804,11 160.804,11 39.000,00 39.000,00
2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 40,00 40,00 18,99 18,99
4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 50,00 50,00 0,00 0,00
4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 3.635,00 3.635,00 893,00 893,00
4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ 6.000,00 6.000,00 1.164,65 1.164,65
4124.01 Εκτακτη Ειδική Εισφορά 530,00 530,00 83,79 83,79
4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 26.000,00 26.000,00 5.846,88 5.846,88
4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 2.000,00 2.000,00 155,48 155,48
5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 36.204,53 55.668,20 55.668,20 55.668,20
Σύνολα σελίδας 235.563,64 255.027,31 102.830,99 102.830,99
Γενικά Σύνολα 249.346,03 271.922,68 119.726,36 119.726,36